nw maat 1920 1080.jpg
- camper haven veluwemeer -

Algemene voorwaarden Camperplaats Veluwemeer handelsnaam van – 350 bv.

Artikel 1: Definities

In deze vomwaarden wordt verstaan onder.

a.      kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;

b.      plaats:elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;

c.      toeristische plaats: een plaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van ten hoogste drie maanden;

d.      ondernemer:het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;

e.     recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;

     f.       mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);

g.      derdeiedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);

h.      overeengekomen prijsde vergoeding die betaald wordt voor het

gebruik van de toeristische plaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is; informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

j.       annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1.    De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen.

2.    De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken.De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

3.    Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4.    De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem

verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

 

5.    De ondernemer gaat er van uit,dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1.     De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2.    Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemerextra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaatshet kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekendook na het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen ineuro's te verrichtentenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2a. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaningzijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggenonverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs;

b. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan,is de overeenkomst van rechtswege geëindigdwaarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemerDe ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

3.      Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag,is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4.      De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kostenna ingebrekestellingkomen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht

 

Artikel 6: Annulering

1.      Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum,75% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum,90% van de overeengekomen prijs;

bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

2.     De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten,indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 7: Gebruik door derden

1.    Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2.    Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 8:  Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad

1.      De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a.     Indien de recreantmederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriftenondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijknaleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b.     Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c.      Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;

   d.     Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.

2.     Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

3.     Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of 1.

kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

4.     Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.

5.      De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 10: Ontruiming

1.      Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreantuiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

2.      Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingkosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

 

Artikel 11: Wet- en regelgeving

  1.      De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddelzowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan helkampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
  2. 2.      LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
  3. 3.      Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.

 

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

1.     De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2.     De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.

3.     Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

4.     De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde voorzieningen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1.      De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van€ 455.000,- per gebeurtenis.De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

2.      De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

3.      De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4.      De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het ovemamepunt van de recreant.

5.      De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het ovemamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

6.      De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

 Home

- BREMERBERGDIJK 33 - 8256 RD - BIDDINGHUIZEN - info@veluwemeer.eu - 0031 (0) 653 30 70 70 -